• Reklamacja

pakomat.pl Jakub Śmiechowski
ul. Przemysłowa 2
10-418 Olsztyn

BDO 000534245
email: sklep@pakomat.pl
tel.: +48 (89) 5255477

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...................................... produkt:

.............................................................................................................................................................. jest wadliwy.

Wada polega na:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu ..................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:
◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.
◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

Z poważaniem


.....................................
* niepotrzebne skreślić